×

Höstmöte Österlens GK

Kommentarer inaktiverade för Höstmöte Österlens GK

Höstmöte Österlens GK

Kära medlemmar,

Golfsäsongen 2018 börjar gå mot sitt slut och vi är i full färd med att förbereda den kommande säsongen. Det innebär bl.a. att styrelsen, kommittéerna och vår personal nu håller på att ta fram verksamhetsplaner och budget inför 2019. Detta och mycket annat kommer medlemmarna fatta beslut om på vårt höstmöte den 3 november kl 11.00 på Skeppet, Marint Centrum, Varvsgatan i Simrishamn. Välkomna!

Som framgår av förslaget till föredragningslistan nedan så har styrelsen, förutom höstmötets vanliga ärenden, två propositioner som medlemmarna ska ta ställning till. Den ena propositionen handlar om att genom försäljning överlåta fastigheten Viks Fiskeläge 4:1 från klubben ÖsGK till Österlen Golf AB. Detta för att underlätta framtida utveckling av den fastighet för vilken vi nu tar fram en detaljplan.

I den andra propositionen föreslår styrelsen att ÖsGK köper restaurangfastigheten på Lilla Vik (Rörum 67:85) av nuvarande ägare Par4. Här återstår en del frågor att hantera i styrelsen och med säljarna. Om vi inte kommer fram till tillfredsställande svar på dessa frågor så kommer styrelsen dra tillbaka sitt förslag (mao att inte föreslå ett köp av fastigheten).

Handlingar till höstmötet den 3 november (verksamhetsplan, budget, propositioner, valberedningens förslag mm) kommer att i enlighet med stadgarna skickas ut till medlemmarna senast två veckor före höstmötet.

Välkomna,

Claes Trollestad, ordförande i ÖsGK

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) proposition om överlåtelse av fastighet Viks Fiskeläge 4:1 från Österlens GK till Österlens Golf AB b) proposition om köp av restaurangfastighet på Lilla Vik
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år c) 1-2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, d) två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, och en suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta, e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, f) ombud till GDF-möte.
 10. Information om medlemsenkäten
 11. Övriga frågor (ej beslutspunkter).

Vänligen anmäl er till kansliet på Djupadal på 0414-412550 eller info@osterlensgk.com om ni vill ha fika så att vi vet hur många vi ska förbereda för.

Author