×

Världshandicap och handikaprevision

Kommentarer inaktiverade för Världshandicap och handikaprevision

Världshandicap och handikaprevision

Världshandicap från 2020

USGA och R&A har enats om ett nytt världshandicapsystem (WHS) som ska gälla från år 2020. WHS ska gälla över hela världen och baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna. Slagspel och poängbogey är de spelformer som gäller för handicapgrundande ronder. Länder kan dock göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Inför förändringen 2020 är det viktigt att spelaren registrerar så många handicapgrundande ronder som möjligt i GIT-systemet – både bra och dåliga – för att systemet ska kunna beräkna en så rättvisande handicap som möjligt.

Utförligare information om WHS finns att läsa på golf.se och kommer även att presenteras efter hand.

 

Handikaprevision

Årlig handicaprevision är nu genomförd för samtliga medlemmar. Kontrollera gärna i “Min Golf” om just din EGA Exakt Handicap har varit föremål för justering. Om du inte vet hur du gör kan du be kanslipersonalen om hjälp.

Totalt genomfördes 178 individuella justeringar. Justeringarna fördelade sig enligt följande mönster:

Antal spelare som höjs med ett slag

 

Antal spelare som höjs med två slag Antal spelare som sänks med ett slag Antal spelare som sänks med två slag
63 (35%) 65 (37%) 27 (15%) 23 (13%)

 

Vanliga frågo

Varför genomförs en årlig handicaprevision?

Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare. För att omfattas av revisionen måste spelaren registrerat totalt minst åtta handicapronder mellan 2016 och 2017. Det är viktigt att ha en handicap som ungefär motsvarar din spelstandard eftersom det då blir roligare att spela. Handicaprevisionen kontrollerar att din handicap ”fungerar”, d v s att det finns en koppling (!) mellan dina resultat och din handicap.  Förra året infördes att alla de medlemmar som omfattas av höjning av sitt hcp har fått det automatiskt via GIT.

 

Varför har min handicap justerats?

Under förutsättning att du registrerat tillräckligt många handicapronder under 2016-2017 genomförs en kvalitetsgranskning av din handicap. Detta går till på följande sätt: Din medianscore jämförs med ett förväntat medelvärde/resultat för just din handicapkategori. Det förväntade resultatet är beräknat med utgångspunkt från miljontals andra resultat presterade av spelare i samma handicapkategori från hela Europa. Om det finns en positiv avvikelse mellan din medianscore och det förväntade resultat (d v s om du presterat bättre än förväntat) sänks din handicap med ett eller två slag. Om det finns en negativ avvikelse mellan din medianscore och det förväntade resultat (d v s om du presterat sämre än förväntat) höjs din handicap med ett eller två slag.

Kom ihåg att justeringen genomförs för att du ska få en mer rättvisande handicap – det är alltså inte frågan om någon form av belöning eller bestraffning.

 

Varför har min handicap inte justerats?

Det kan finnas två orsaker till varför din handicap inte har justerats. Den första anledningen kan vara att du inte registrerat tillräckligt många handicapronder; i detta fall omfattas inte din handicap av den årliga handicaprevisionen. Den andra anledningen kan vara att du presterat resultat helt i enlighet med förväntningarna. Din medianscore jämförs nämligen med ett förväntat medelvärde/resultat för just din handicapkategori. Det förväntade resultatet är beräknat med utgångspunkt från miljontals andra resultat presterade av spelare i samma handicapkategori från hela Europa. Om avvikelsen mellan din medianscore och det förväntade resultatet är liten finns det ingen anledning att justera din handicap.

 

Jag vill höja min handicap – vad gör jag?

Det enkla svaret på den frågan är: registrera alla handicapronder som du spelar. Om dina resultat inte är i nivå med det förväntade resultatet för din handicapkategori kommer din handicap automatiskt att höjas i samband med den årliga handicaprevisionen.

Det är en vanlig missuppfattning att man kan gå till kansliet och ”be om en höjning”. Så fungerar inte regelverket. Om det finns exceptionella omständigheter kan handicapkommittén överväga en justering av handicap på, som det heter, ”allmän spelstandard” i enlighet med regelverket, men även i dessa fall behöver kommittén ett dataunderlag att utgå ifrån, d v s resultat som du presterat under året. Generellt kan sägas att handicapkommittén är mycket restriktiv med den här typen av justeringar av handicap. Oaktat detta faktum, om du upplever att din spelförmåga kraftigt försämrats och du tror att det finns omständigheter som motiverar en justering av handicapen kan du alltid ställa frågan till handicapansvarig; kanslipersonalen kan hjälpa dig med kontakt.

 

Februari 2018
För Österlens Golfklub

Margaretha Trollestad
Handicapansvarig