×

Kallelse höstmöte

Kommentarer inaktiverade för Kallelse höstmöte

Kallelse höstmöte

Kära medlemmar,

Välkomna till höstmöte den 2 november kl 14.00 på Lilla Vik. Bifogat finner ni förslag till föredragningslista.

Förutom de frågor vi vanligen brukar behandla på våra höstmöten (styrelsens förslag till det kommande årets verksamhetsplan och tillhörande budget, samt valberedningens förslag till styrelse mm) så kommer vi i år även fatta beslut om reviderad Utvecklingsplan 2020-2024, Banutvecklingsplan och Värdegrund för ÖsGK. Dessutom har det inkommit två motioner som vi ska ta ställning till: en om toaletterna på våra banor och en om fler främre utslagsplatser.

Samtliga handlingar till höstmötet den 2 november kommer att i enlighet med stadgarna skickas ut till medlemmarna senast två veckor före höstmötet.

Välkomna,

Claes Trollestad, ordförande i ÖsGK

PS Vid årsmötet kommer kaffe och bulle att serveras. Det är därför önskvärt om ni anmäler ert deltagande i förväg till kansliet.

Förslag till föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) proposition om reviderad Utvecklingsplan för 2020-2024 med bilagd Banutvecklingsplan b) proposition om Värdegrund för ÖsGK c) motion angående toaletter på banorna (Solveig Edvardsson) och motion angående fler främre utslagsplatser (Helena Meerits).
  8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  9. Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år c) 1-3 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år, d) två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, och en suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta, e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, f) ombud till GDF-möte.
  10. Övriga frågor (ej beslutspunkter).