×

Kallelse till vårmöte den 17 april kl. 14.00 på Lilla Vik

Kommentarer inaktiverade för Kallelse till vårmöte den 17 april kl. 14.00 på Lilla Vik

Kallelse till vårmöte den 17 april kl. 14.00 på Lilla Vik

Skärmavbild 2022-03-17 kl. 10.15.12

Välkomna till vårmöte den 17 april kl. 14:00 på Lilla Vik

Kära medlemmar,
Välkomna till vårmöte den 17 april kl. 14:00 på Lilla Vik.
Vi kommer i sedvanlig ordning presentera styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut, med kommentar, för verksamhetsåret 2021. Revisionsberättelse kommer att presenteras och frågan om styrelsens ansvarsfrihet hanteras.
Handlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar senast två veckor före vårmötet.
Vårmötet kommer hållas fysiskt och utomhus på Lilla Vik.
Vänligen,
Kjell Pettersson, ordförande Österlens GK

Föredragningslista till vårmöte söndagen den 17 april
kl. 14:00 på Österlens Golfklubb, Lilla Viks golfrestaurang

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor (ej beslutspunkter).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
logga
facebook instagram