Information, motioner och fullmakt inför årets höstmöte

Medlemsinformation via e-post den 16 juni om eventuella byggplaner på Lilla Vik

Styrelsen har i utvecklingsplanen, som beslutades av höstårsmötet 2019, fått medlemmarnas uppdrag att undersöka möjligheter till avstyckning av tomtmark på Lilla Vik i syfte att skapa fler möjligheter till boende. En utgångspunkt i arbetet har varit att så långt som möjligt undvika att öka klubbens skuldsättning. På Vårmötet den 6 juni presenterade styrelsen information om de eventuella byggplanerna på Lilla Vik för medlemmarna (Bifogat här). Styrelsen kommer fortlöpande att informera medlemmarna i frågan och presentera alternativa beslutsmöjligheter och dess konsekvenser, såväl ekonomiska som praktiska. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och förslag från medlemmarna.

Bakgrund
Bakgrunden till planerna är dels att verkstadsbyggnaden/maskinhallen på Lilla Vik under flera år har varit i stort behov av genomgripande renovering, dels att klubben har svårt att möta den stora efterfrågan på boende för gäster. När den nya verkstadsbyggnaden/maskinhallen på Djupadal uppfördes var meningen att maskinerna i så stor utsträckning som möjligt skulle förvaras och servas på Djupadal. Ett mindre antal maskiner för dagligt behov skulle fortsätta finnas på Lilla Vik. I stor utsträckning har det också blivit så. Då kostnaden för att renovera byggnaden på Lilla Vik visat sig bli mycket hög presenterades idén att sälja marken och låta köparen riva den gamla byggnaden och i stället uppföra en byggnad med 10–16 lägenheter. Tomtförsäljningen skulle bidra till att skapa ekonomiska förutsättningar för klubben att i direkt anslutning till restaurangträdgården uppföra ett mindre antal övernattningsrum, vilket också tagits med i planerna.

Om maskinhallen rivs skulle klubben ha behov av att uppföra ett modernt och mindre maskinförråd och ordna med goda personalutrymmen för medarbetarna. Dessutom skulle då också uppkomma behov av att uppföra ett nytt utrymme för golfbilarna.

För att kunna ge medlemmarna tillräckligt beslutsunderlag så har ansökan om Förhandsbesked ingivits till Länsstyrelsen, vilket även medgetts golfklubben. Styrelsen har därefter hos Länsstyrelsen ansökt om Landskapsbildskydd för tänkt byggnation. Landskapsbildskyddet innebär tydliga och strikta begränsningar för hur en eventuell köpare kan utveckla marken. Myndighetsbeslut väntas komma i slutet på sommaren 2021. För att ta fram underlag för ansökningshandlingar har klubben engagerat en lokal arkitekt.

Styrelsen planerar att presentera de eventuella byggplanerna för beslut på Höstmötet 2021.

Djupadalsprojektet
Styrelsens har av årsmötet fått i uppdrag att tillsammans med Simrishamns kommun arbeta fram en detaljplan för fastigheten norr om klubbhuset och driving rangen på Djupadal, samt att därefter söka en köpare av fastigheten. Detaljplanen är försenad då kommunens VA system väntar på en nödvändig utbyggnad. Tidigast 2023 kan Länsstyrelsen fatta beslut om en detaljplan för området. Styrelsen bedömer att en framtida försäljning av fastigheten på Djupadal dröjer såpass länge att klubben inte kan räkna med att använda den för finansiering av byggnationen på Lilla Vik.

Processen fram till beslut på Höstmötet

  1. Styrelsen ger medlemmarna löpande information om planerna via mailutskick. Olika alternativ till den tänkta byggnationen, ekonomiska konsekvenser och andra effekter av alternativen kommer att belysas.

  2. Om Länsstyrelsen godkänner vår ansökan gällande lanskapsbildsskydd så gör styrelsen intresseundersökningar med möjliga entreprenörer/köpare. Även konsekvenserna gällande personalutrymmen, golfbilsgarage, maskinförråd utreds ytterligare.

  3. Medlemmarna bjuds in till ett informationsmöte efter sommaren.

  4. I handlingarna till Höstmötet 2021 presenterar styrelsen förslag till beslut och svar på inkomna motioner.

Efter Vårmötet har det inkommit en motion i frågan (Klicka här för att se motionen).

Klubbens medlemmar är välkomna med frågor antingen till ordförande Claes Trollestad eller fastighetskommitténs ordförande Sven Brown.

För styrelsen,
Claes Trollestad, ordförande ÖsGK

Extra nyhetsbrev den 14 juli beträffande byggplanerna på Lilla Vik

Kära medlemmar,

Den 16 juni skickade styrelsen ut information till er medlemmar angående eventuella byggplaner på Lilla Vik (se hemsidan under fliken Klubben/styrelsen/inför höstmötet 2021 >>). Utgångspunkten för de av styrelsen framtagna planerna är de beslut som tidigare tagits av årsmötet.

Vi har lovat er medlemmar att successivt informera om de olika alternativ, såväl praktiska som ekonomiska, som finns att ta ställning till framöver. I första hand måste vi åtgärda maskinhallen och tillhörande personalutrymmen då dessa inte uppfyller arbetsmiljökraven. Här följer en kort information om olika möjligheter att hantera problemet med nuvarande verkstadsbyggnad/maskinhall.

Som vi kan se det idag så finns det två alternativa tillvägagångssätt:

1. Att renovera byggnaderna för att återställa dem till funktionsdugligt och acceptabelt skick. Detta gäller såväl maskindel som personalutrymmen. Enligt de kostnadsberäkningar som externt sakkunniga gjort kommer detta att innebära en kostnad på ca 3 miljoner kronor.

2. Att riva byggnaderna samt sanera och återställa området för eventuellt annat bruk. Kostnad för detta enligt offert från etablerat rivningsföretag är ca 800 000 kronor.

Vad vi vet idag är att kostnaden för att uppföra ett mindre maskinförråd och ett nytt golfbilsgarage på befintlig eller annan närliggande plats beräknas av byggföretag till ca 1 250 000 kronor.

Om klubben väljer att sälja tomtmarken där befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall finns har två oberoende mäklare gett en indikation på ett försäljningspris, inklusive rivnings kostnad, på 5-7 miljoner kronor. Vad det senare skulle innebära praktiskt och ekonomiskt för klubben och vår verksamhet fortsätter vi att undersöka och återkommer till er med ytterligare information.

Styrelsen kommer även fortsätta undersöka möjligheterna och kostnaderna för att bygga uthyrningslägenheter. Idag finns skisser för detta i anslutning till restaurangträdgården, men även tomtmarken för befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall erbjuder eventuella möjligheter. Mer information om konsekvenserna av en möjlig försäljning och uppförande av egna uthyrningslägenheter kommer vi att informera om i kommande medlemsbrev.

Beslut angående dessa planer och alternativ kommer att fattas av medlemmarna på årsmötet och tidigast på höstmötet 2021.

Bästa sommarhälsningar,

Claes Trollestad, ordförande ÖsGK

Inkomna motioner till Höstmötet 2021

Fullmakt

Här under hittar du en fullmakt att fylla i om du inte fysiskt kan eller vill närvara vid något årsmöte.