Höstmötet hålls den 6 november 2021 14.00 i Österlengymnasiets aula på Fredsdalsgatan 7 i Simrishamn – välkommen!

Förutom höstmötets ordinarie beslutspunkter har vi till årets möte fått in totalt elva motioner. Till det kommer en proposition från styrelsen. Då dessa förslag på olika sätt påverkar den verksamhetsplan och budget för 2022 som mötet ska besluta om så föreslår styrelsen att dessa frågor behandlas innan förslaget om verksamhetsplan och budget. Detta framgår av förslaget till föredragningslista.

Höstmötet kommer dessutom att välja ny ordförande för ÖsGK och fem övriga ledamöter till styrelsen, samt två ordinarie revisorer och en suppleant.

Handlingarna till höstmötet kommer att skickas ut till medlemmarna senast två veckor innan mötet. Anmäl er till höstmötet via Min Golf. Eftersom lokalerna är begränsade är vi angelägna om att ni anmäler er i god tid.

Bästa hälsningar,

Claes Trollestad, ordf. ÖsGK

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna hittar du här >>

Protokoll, årsredovisning och stadgar

Protokoll, årsredovisning och stadgar hitt du här >>

Förslag till föredragningslista till höstmötet den 6 november 2021

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) proposition angående maskinhallen och ev. byggnation på LV b) motion från Johan Mannergren angående byggplaner på LV c) motion från Per Ragnar angående Sydpoolen d) motion från Johan Mannergren angående placering av golfstudio e) motion från Johan Björkenström angående eldrivna maskiner f) motioner (7) angående medlemsavgift för personer i andelsboenden.
 7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, b) fem övriga ledamöter för en tid av två år c) två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, och en suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta, d) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, e) ombud till GDF-möte.
 10. Övriga frågor (ej beslutspunkter).

Medlemsinformation via e-post den 16 juni om eventuella byggplaner på Lilla Vik

Styrelsen har i utvecklingsplanen, som beslutades av höstårsmötet 2019, fått medlemmarnas uppdrag att undersöka möjligheter till avstyckning av tomtmark på Lilla Vik i syfte att skapa fler möjligheter till boende. En utgångspunkt i arbetet har varit att så långt som möjligt undvika att öka klubbens skuldsättning. På Vårmötet den 6 juni presenterade styrelsen information om de eventuella byggplanerna på Lilla Vik för medlemmarna (Bifogat här). Styrelsen kommer fortlöpande att informera medlemmarna i frågan och presentera alternativa beslutsmöjligheter och dess konsekvenser, såväl ekonomiska som praktiska. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och förslag från medlemmarna.

Bakgrund
Bakgrunden till planerna är dels att verkstadsbyggnaden/maskinhallen på Lilla Vik under flera år har varit i stort behov av genomgripande renovering, dels att klubben har svårt att möta den stora efterfrågan på boende för gäster. När den nya verkstadsbyggnaden/maskinhallen på Djupadal uppfördes var meningen att maskinerna i så stor utsträckning som möjligt skulle förvaras och servas på Djupadal. Ett mindre antal maskiner för dagligt behov skulle fortsätta finnas på Lilla Vik. I stor utsträckning har det också blivit så. Då kostnaden för att renovera byggnaden på Lilla Vik visat sig bli mycket hög presenterades idén att sälja marken och låta köparen riva den gamla byggnaden och i stället uppföra en byggnad med 10–16 lägenheter. Tomtförsäljningen skulle bidra till att skapa ekonomiska förutsättningar för klubben att i direkt anslutning till restaurangträdgården uppföra ett mindre antal övernattningsrum, vilket också tagits med i planerna.

Om maskinhallen rivs skulle klubben ha behov av att uppföra ett modernt och mindre maskinförråd och ordna med goda personalutrymmen för medarbetarna. Dessutom skulle då också uppkomma behov av att uppföra ett nytt utrymme för golfbilarna.

För att kunna ge medlemmarna tillräckligt beslutsunderlag så har ansökan om Förhandsbesked ingivits till Länsstyrelsen, vilket även medgetts golfklubben. Styrelsen har därefter hos Länsstyrelsen ansökt om Landskapsbildskydd för tänkt byggnation. Landskapsbildskyddet innebär tydliga och strikta begränsningar för hur en eventuell köpare kan utveckla marken. Myndighetsbeslut väntas komma i slutet på sommaren 2021. För att ta fram underlag för ansökningshandlingar har klubben engagerat en lokal arkitekt.

Styrelsen planerar att presentera de eventuella byggplanerna för beslut på Höstmötet 2021.

Djupadalsprojektet
Styrelsens har av årsmötet fått i uppdrag att tillsammans med Simrishamns kommun arbeta fram en detaljplan för fastigheten norr om klubbhuset och driving rangen på Djupadal, samt att därefter söka en köpare av fastigheten. Detaljplanen är försenad då kommunens VA system väntar på en nödvändig utbyggnad. Tidigast 2023 kan Länsstyrelsen fatta beslut om en detaljplan för området. Styrelsen bedömer att en framtida försäljning av fastigheten på Djupadal dröjer såpass länge att klubben inte kan räkna med att använda den för finansiering av byggnationen på Lilla Vik.

Processen fram till beslut på Höstmötet

 1. Styrelsen ger medlemmarna löpande information om planerna via mailutskick. Olika alternativ till den tänkta byggnationen, ekonomiska konsekvenser och andra effekter av alternativen kommer att belysas.

 2. Om Länsstyrelsen godkänner vår ansökan gällande lanskapsbildsskydd så gör styrelsen intresseundersökningar med möjliga entreprenörer/köpare. Även konsekvenserna gällande personalutrymmen, golfbilsgarage, maskinförråd utreds ytterligare.

 3. Medlemmarna bjuds in till ett informationsmöte efter sommaren.

 4. I handlingarna till Höstmötet 2021 presenterar styrelsen förslag till beslut och svar på inkomna motioner.

Efter Vårmötet har det inkommit en motion i frågan (Klicka här för att se motionen).

Klubbens medlemmar är välkomna med frågor antingen till ordförande Claes Trollestad eller fastighetskommitténs ordförande Sven Brown.

För styrelsen,
Claes Trollestad, ordförande ÖsGK

Extra nyhetsbrev den 14 juli beträffande byggplanerna på Lilla Vik

Kära medlemmar,

Den 16 juni skickade styrelsen ut information till er medlemmar angående eventuella byggplaner på Lilla Vik (se hemsidan under fliken Klubben/styrelsen/inför höstmötet 2021 >>). Utgångspunkten för de av styrelsen framtagna planerna är de beslut som tidigare tagits av årsmötet.

Vi har lovat er medlemmar att successivt informera om de olika alternativ, såväl praktiska som ekonomiska, som finns att ta ställning till framöver. I första hand måste vi åtgärda maskinhallen och tillhörande personalutrymmen då dessa inte uppfyller arbetsmiljökraven. Här följer en kort information om olika möjligheter att hantera problemet med nuvarande verkstadsbyggnad/maskinhall.

Som vi kan se det idag så finns det två alternativa tillvägagångssätt:

1. Att renovera byggnaderna för att återställa dem till funktionsdugligt och acceptabelt skick. Detta gäller såväl maskindel som personalutrymmen. Enligt de kostnadsberäkningar som externt sakkunniga gjort kommer detta att innebära en kostnad på ca 3 miljoner kronor.

2. Att riva byggnaderna samt sanera och återställa området för eventuellt annat bruk. Kostnad för detta enligt offert från etablerat rivningsföretag är ca 800 000 kronor.

Vad vi vet idag är att kostnaden för att uppföra ett mindre maskinförråd och ett nytt golfbilsgarage på befintlig eller annan närliggande plats beräknas av byggföretag till ca 1 250 000 kronor.

Om klubben väljer att sälja tomtmarken där befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall finns har två oberoende mäklare gett en indikation på ett försäljningspris, inklusive rivnings kostnad, på 5-7 miljoner kronor. Vad det senare skulle innebära praktiskt och ekonomiskt för klubben och vår verksamhet fortsätter vi att undersöka och återkommer till er med ytterligare information.

Styrelsen kommer även fortsätta undersöka möjligheterna och kostnaderna för att bygga uthyrningslägenheter. Idag finns skisser för detta i anslutning till restaurangträdgården, men även tomtmarken för befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall erbjuder eventuella möjligheter. Mer information om konsekvenserna av en möjlig försäljning och uppförande av egna uthyrningslägenheter kommer vi att informera om i kommande medlemsbrev.

Beslut angående dessa planer och alternativ kommer att fattas av medlemmarna på årsmötet och tidigast på höstmötet 2021.

Bästa sommarhälsningar,

Claes Trollestad, ordförande ÖsGK

Information #3 den 23 augusti om byggplanerna på Lilla Vik

Kära medlemmar,

Styrelsen har sedan Vårmötet den 6 juni skickat ut två informationsbrev om de alternativa möjligheter vi har vad gäller byggnationsplanerna på Lilla Vik (se hemsidan under fliken Klubben/styrelsen/inför höstmötet 2021). Utgångspunkten för styrelsens arbete har naturligtvis varit de beslut som medlemmarna fattat på våra årsmöten. I det första informationsbrevet berättade vi mer övergripande om de utmaningar och möjligheter vi står inför angående verkstad och maskinförråd, samt uthyrningslägenheter/hotellrum till våra gäster. Det andra informationsbrevet fokuserade mer på olika möjligheter att hantera problemen med nuvarande verkstadsbyggnad/maskinhall.

 

Detta tredje informationsbrev vill istället kortfattat presentera tankar om vårt önskemål av att möta våra gästers behov av boende, och ett resonemang om vad detta innebär för ekonomiska möjligheter och åtaganden.

Varför? Golfpaket är eftertraktat av många golfare. Att bo-äta-spela på banan efterfrågas i allt större utsträckning. Tittar man ut i landet så visar det sig att klubbar med boende på banan med helpensions-erbjudande genererar ett bra överskott till klubben. ÖsGK med sin långa spelsäsong torde inte utgöra något undantag. I första hand handlar det inte om att öka greenfee spelet utan att klubben äger hela kedjan av boende, mat och greenfee.

Förutom ett ekonomiskt tillskott ger det även nytta till medlemmarna då restaurang och kiosk kan hållas öppen en större del av dagen och säsongen. En utökning av övernattningsmöjligheterna innebär dessutom bättre arbetsmiljö för våra anställda i restaurang och kiosk då en större volym ger utrymme för fler anställda, bättre planeringsförutsättningar och mindre risk.

Var? En möjlig placering av en hotelldel på totalt 350 kvadratmeter är enligt ursprungligt förslag i direkt anslutning till restaurangen. Mao i anslutning till restaurangträdgården och där en mindre del av uteserveringen idag är under tak. Ett alternativ till denna placering är, om vi väljer att inte avyttra den befintliga tomten för verkstad och maskinförråd, att istället bygga hotelldelen där.

Kostnad? En grov kostnadskalkyl baserat på en byggkostnad på cirka 9 miljoner för en 350 kvm stor hotelldel och en halv miljon i inventarier, en avskrivningstid på 25 år för byggnad och 7 år för inventarier ger det en årskostnad på cirka 0,7 kr. Sett till den beläggning vi haft de senaste åren, pandemi till trots, räknar vi med en total intäkt på cirka 1,5 miljoner. Alltså ett beräknat netto på 0,8 miljoner kr före finansiella kostnader. Till detta kommer ökade intäkter från restaurang och green-fee på minst lika mycket.

Frågetecken? Som vi tidigare informerat om måste vi åtgärda befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall. Antingen genom en omfattande renovering (kostnad enligt offert ca 3.5 miljoner kr) eller genom att riva och sanera (kostnad enligt offert ca 0,8 miljoner kr) och bygga nytt på annan plats (kostnad enligt offert 1.2 miljoner kr).

Att finansiera byggnation av en hotelldel kräver också pengar. I våra kalkyler har vi utgått från att vi lånar pengar men alternativet är att det delfinansieras genom en avyttring av maskinhallstomten (enligt oberoende mäklare ca 5 – 7 miljoner kr).

 

Två huvudalternativ verkar vi stå inför: 1) Att vi i anslutning till golfrestaurangen bygger en hotelldel, samt att vi avyttrar marken till en extern intressent för användning till t.ex. bostadsrätt inom ramarna för avtal med klubben och de myndighetsbeslut som finns, och själva bygger förråd till maskiner och golfbilsgarage på annan plats. 2) Att vi river nuvarande byggnader och på denna tomt bygger såväl hotelldel som maskinförråd och golfbilsgarage.

Fler alternativa möjligheter finns naturligtvis att fundera över men vår utgångspunkt är dels att möta behovet av boende för gäster, och dels att något radikalt måste göras vad gäller nuvarande verkstad/maskinförråd.

Det landskapsbildskydd som klubben sökt beskriver inte en hotelldel på maskintomten men bör inte utgöra ett hinder om den uppförs med ett utseende som harmoniserar med det föreslagna i det sökta landskapsbildskyddet.

Styrelsen avser att i denna fråga kalla medlemmarna till ett informationsmöte efter sommaren.

På styrelsens uppdrag,

Claes Trollestad, ordf. ÖsGK

Ritning över förslag på Lilla Vik

Här kan du se en ritning över hur ombyggnaden på Lilla Vik kan komma att se ut.
Klicka här så ser du en pdf >>

Fullmakt

Här under hittar du en fullmakt att fylla i om du inte fysiskt kan eller vill närvara vid något årsmöte. Du kan inte representera med flera fullmakter.
Fullmakt Österlens Golfklubb >>