top of page
Senap blommor

NATUR OCH MILJÖ

Miljökommittén är en grupp engagerade medlemmar med natur- och miljöintressen som har roligt tillsammans med eldsjälen Margareta som drivande kraft. Miljökommittén startade med en motion 2011 och är idag synnerligen aktiv. Österlens Golfklubb har krönts med en GEO-certifiering (golfens internationella miljöcertifieringssystem) som systematiskt följs upp på ett strukturerat sätt tillsammans med klubbens ledning. 

Klubbens miljöarbete håller alltså hög internationell standard och ökar klubbens attraktionsvärde och positionerar klubben som en medveten och ansvarskännande miljö- och samhällsaktör. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, förhöja den estetiska upplevelsen och uppnå en än mer aktiv golfmiljö på Djupadal och Lilla Vik. Arbetet genomsyras av ett ekologiskt tänkande och samarbete med lokala aktörer och myndigheter. Vi utvecklar och vårdar golfbanornas naturvärden. Miljökommittén arbetar med inventeringar av växter och djur, uppföljningar och med framtagna skötselplaner. Nyplanteringar och borttagande av växtlighet fullföljs i samarbete med bankommitté och banchef. Vi vårdar banornas naturmark ur ekologisk vinkel, t.ex fårbeten, fågelholkar och insektshotel.  Tillsammans med externa intressenter startar vi projekt där golfaktivitet, naturupplevelser och fritidsverksamhet kombineras för skolor och det rörliga friluftslivet. För att öka medlemmarnas förståelse och engagemang för ekologi, djur, växter och natur arrangeras klubbaftnar, fältvandringar och fotoutställningar.

TORNFALKAR OCH HEDBLOMSTER

Över banorna ryttlar tornfalken med fokus på någon liten sork nere på marken bland fridlysta och sällsynta hedblomster. En fågel och en växt som det på senare tid har blivit fler av runt Djupadal och Lilla Vik.

Image by Bob Brewer
Österlens Golfklubbs GEO-certifiering

Kommitén jobbar handgripligt med hållbarhet och biologisk mångfald. 
 

  • Landskapsvård

  • Växt – och djurliv och främjande av den biologiska mångfalden

  • Avfall, sortering, kompostering och omhändertagande av miljöfarligt avfall

  • Energiförsörjning, energianvändning

  • Utsläpp till luft och delaktighet i att minska växthuseffekten

  • Gödsling

  • Vattenförsörjning

  • Dammarna

Skylt över djurlivet på Österlens Golfklubb
Skylt över djurlivet på Österlens Golfklubb
Skylt över djurlivet på Österlens Golfklubb

NATURVÅRDSARTER PÅ ÖSTERLENS GOLFKLUBB

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka ut (indikera) områden eller naturtyper som är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).
 

KÄRLVÄXTER
Hedblomster, rödlistad som sårbar (VU), fridlyst – Flera lokaler på Djupadal och en två på Lilla Vik
Backsippa, rödlistad som sårbar (VU), fridlyst – Två lokaler på Lilla Vik (hål 15 samt 14?)
Gullviva, fridlyst.
Sankt Pers nycklar, fridlyst – Djupadal, vid dammarna.
Tandrot, signalart för skyddsvärd skogsmiljö– I biotopskyddade ädellövlunden på Lilla Vik

 

FJÄRILAR
Mindre blåvinge, rödlistad som nära hotad (NT), indikatorart – förekommer sparsamt på Djupadal, i områden med getväppling
Ängsnätfjäril, rödlistad som nära hotad (NT), indikatorart – en observation på Djupadal 2019. Sällsynt, men kanske förbisedd.
Krattsnabbvinge, rödlistad som nära hotad (NT) – en observation på Djupadal 2018. Sällsynt och svårsedd.
Sexfläckig bastardsvärmare, (NT) – förekommer sparsamt till rikligt på Djupadal i juli-augusti, ofta på åkervädd.
Mindre purpurmätare (NT), indikatorart – dagaktiv nattfjäril som sågs i flera exemplar i juni 2019 på Djupadal och förmodligen har en stabil population.

 

BIN OCH ANDRA STEKLAR
Läppstekel, rödlistad som nära hotad (NT) – Förekommer bakom 18 green på Djupadal. Sandlevande.
Småfibblebi, indikatorart – noterad 2013 vid inventering på Djupadal. Ej sedd sedan dess men förekommer troligen ännu. Knuten till fibblor.

 

SKALBAGGAR
Smaragdfallbagge (Cryptocephalus sericeus), indikatorart – Djupadal, på fibblor och åkervädd.
 

GRODDJUR
Lövgroda, fridlyst – Vid inventering 2013 spelade lövgrodor både på Djupadal och Lilla Vik (sparsamt). Sedan dess har de försvunnit från Lilla Vik (?) men finns kvar i mindre antal på Djupadal.
Klockgroda, fridlyst – En spelande i damm 5 på Djupadal 2013.
Långbensgroda, rödlistad som sårbar (VU), fridlyst – 100 romklumpar rapporterades på Artpoprtalen från dammarna vid Djupadal 2015, av tillförlitlig källa.
Vanlig groda, fridlyst – Förekommer sparsamt både på Djupadal och Lilla Vik
Större vattensalamander, fridlyst – En observation i Damm 4 på Djupadal 2014. Därefter ej sedd.

 

FÅGLAR
Smådopping, fridlyst – Häckar regelbundet i damm 6 (stora dammen) på Djupadal
Gråhakedopping, fridlyst – häckar sedan 2014 regelbundet i damm 6, Djupadal.
Sånglärka, rödlistad (NT) – häckar regelbundet med några par på såväl Djupadal som Lilla Vik. Vid inventering 2013 noterades 4-5 par på Djupadal och 3 par på Lilla Vik.
Stare, rödlistad (VU) – Häckar med ett 10-tal par på vardera banan, i ihåliga träd och i starholkar. Gör nytta på golfbanan genom att äta insektslarver (t ex harkranklarver) som kan skada gräsrötterna på greener och fairways.
Gulsparv, rödlistad (VU) – häckar med några par i skogbryn på Djupadal. Saknades vid inventering 2017 på Lilla Vik.
Rosenfink, rödlistad (VU) – Sjunger regelbundet i strandbrinken på Lilla Vik
Buskskvätta, rödlistad (NT) – Ses under häckningstid med något par på Lilla Vik.
Gulhämpling, rödlistad (VU) – Noterades under 2019 på Djupadal, kring klubbhuset. Häckar förmodligen i närheten av banan.
Glada, fridlyst och internationellt rödlistad (NT) – Födosöker dagligen över båda golfbanorna. Häckar förmodligen i närliggande skogsområden.

 

DÄGGDJUR
Hasselmus – sedd i lunden vid hål 6 Lilla Vik av banarbetare för ett tiotal år sedan. Också rapporterad från Rörums fur, men inte i anslutning till Djupadal ännu så länge.

bottom of page