Om Miljökommittén och dess arbete

Miljökommittén är en grupp engagerade medlemmar med natur- och miljöintressen som har roligt tillsammans med eldsjälen Margareta som drivande kraft. Miljökommittén startade med en motion 2011 och är idag synnerligen aktiv och  Österlens GK har krönts med en GEO-certifiering (golfens internationella miljöcertifieringssystem). GEO-certifieringen följs upp på ett strukturerat sätt tillsammans med klubbens ledning. Klubbens miljöarbete håller alltså hög internationell standard och ökar klubbens attraktionsvärde och positionerar klubben som en medveten och ansvarskännande miljö- och samhällsaktör. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, förhöja den estetiska upplevelsen och uppnå en än mer aktiv golfmiljö på Djupadal och Lilla Vik. Arbetet genomsyras av ett ekologiskt tänkande och samarbete med lokala aktörer och myndigheter. Vi utvecklar och vårdar golfbanornas naturvärden. Miljökommittén arbetar med inventeringar av växter och djur, uppföljningar och med framtagna skötselplaner. Nyplanteringar och borttagande av växtlighet fullföljs i samarbete med bankommitté och banchef. Vi vårdar banornas naturmark ur ekologisk vinkel, t.ex fårbeten, fågelholkar och insektshotel. Vi tar fram en plan för att om möjligt skapa en vandringsled i anslutning till golfbanan på Djupadal. Tillsammans med externa intressenter startar vi projekt där golfaktivitet, naturupplevelser och fritidsverksamhet kombineras för skolor och det rörliga friluftslivet. För att öka medlemmarnas förståelse och engagemang för ekologi, djur, växter och natur arrangeras klubbaftnar, fältvandringar och fotoutställningar.

Kommittén jobbar handgripligt med hållbarhet och biologisk mångfald

  • Landskapsvård
  • Växt – och djurliv och främjande av den biologiska mångfalden
  • Avfall, sortering, kompostering och omhändertagande av miljöfarligt avfall
  • Energiförsörjning, energianvändning
  • Utsläpp till luft och delaktighet i att minska växthuseffekten
  • Gödsling
  • Vattenförsörjning
  • Dammarna, varför vass?

Fler tornfalkar och sällsynta hedblomster

Över banorna ryttlar tornfalken med fokus på någon liten sork nere på marken bland de fridlysta och sällsynta hedblomster. En fågel och en växt av de arter som blivit fler på senare tid runt Djupadal och Lilla Vik.

Hedblomster trivs på Djupadal.